Fakturavillkor


Villkor för Bubbleroom-Faktura/Konto


Bubbleroom-Faktura Handla nu - betala senare

Bubbleroom-Faktura


OBS! Fakturan levereras i separat brev i mitten på månaden


Du som kund kan ansöka om att betala dina inköp hos oss med Bubbleroom-Faktura. Sedvanlig kreditkontroll görs varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas.

Betalning
Vid betalning via faktura betalas hela beloppet inklusive faktureringsavgift (f n29 kr), efter leverans. Du kan dessutom välja att dela upp dina betalningar genom att byta till Bubbleroom-Konto. Om betalningen inte inkommit i rätt tid, påför Bubbleroom en påminnelseavgift (f n 50 kr). Bubbleroom förbehåller sig rätten att under avtalstiden besluta om ändring av påminnelseavgiften. För övriga villkor se under Bubbleroom-Konto.


Bubbleroom-Konto - När du vill dela upp betalningen över en längre tid

Vid betalning via delbetalning görs sedvanlig kreditkontroll varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas.

Betalning
Kontohavaren ansvarar för betalning av på kontot gjorda inköp och för debiterade räntor, avgifter och övriga kostnader. Vid utnyttjande av krediten förbinder sig kontohavaren att erlägga minst det lägsta belopp som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala beräknas så att vid var tid utnyttjad kredit blir återbetald på det antal månader som anges i ansökan, dock lägst 70 kr per månad. Kontoutdraget skickas varje månad. Betalningen skall vara Bubbleroom tillhanda på plusgirokonto 4183003-5 senast på förfallodagen varje månad. För att undvika betalningspåminnelse, förseningsavgift och dröjsmålsränta bör inbetalningen ske i god tid före förfallodagen. Betalar kontohavaren ej enligt föreskriven månadsbetalning äger Bubbleroom rätt att påföra kontot ersättning för betalningspåminnelse (f n 50 kr) samt förseningsavgift (f n 50 kr). Kontohavaren äger rätt att helt eller delvis lösa krediten i förtid utan extra kostnader. Om kontohavaren gjort inbetalningar i rätt tid och i övrigt följt kontobestämmelserna under de senaste fyra månaderna äger kontohavaren rätt att nyttja en betalningsfri månad, ränta och aviseringsavgift påförs vid utnyttjande av betalningsfri månad. Återbetalningstiden förlängs vid utnyttjande av betalningsfri månad. Om krediten utnyttjas på nytt genom ytterligare köp eller kontantuttag förlängs kreditens löptid.


Räntor & kostnader
Där inte annat särskilt anges utgår ränta på detta konto enligt en månatlig räntesats som f n är 1,66%. Räntan beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Uppvisar kontot skuld vid aviseringsstillfället uttages aviseringsavgift med (f n 29 kr). Den nominella årsräntan är f n 19,92%. Räntan läggs till saldot månatligt. Effektiv ränta vid 10 000 kr är 26,08%. Ändring av räntesatser och avgifter får ske då det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Bubbleroom eller andra kostnadsökningar som Bubbleroom inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks. För aktuella villkor och priser se www.bubbleroom.se. Under förutsättning att kontot sköts kan Bubbleroom om inte annat överenskommes stegvis höja krediten upp till 10 000 kronor utan förnyad ansökan.

Kreditgivare
Kreditgivare är New Bubbleroom Sweden AB, 504 08 Borås, org.nr. 556699-9214. Bubbleroom beviljar kredit efter kreditprövning. Kontohavare är den som ansökt och beviljats konto. Kontoinnehavare är fysisk person. Bubbleroom har rätt att överlåta eller pantsätta fordran till annan kreditgivare.

Byte av kredittagare
Bubblerooms skriftliga medgivande krävs för att krediten ska kunna överföras till annan fysisk person.

Beviljad kredit
Bubbleroom fastställer en högsta kreditgräns upp till vilken inköp får göras. Bubbleroom förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning samt möjligheten att begränsa kreditbeloppet. Förändras förutsättningarna för krediten under kreditens löptid äger Bubbleroom rätt att sänka tidigare beviljad kreditgräns, till en kreditgräns som Bubbleroom finner skälig. Sänkning av kreditgränsen på denna grund kan ske till kontoskuldens belopp vid tidpunkten för sänkningen. Kreditgränsen anses sänkt en dag efter att skriftligt meddelande sänts ut eller omedelbart efter muntligt meddelande. Under förutsättning att kontot sköts kan Bubbleroom om inte annat överenskommes stegvis höja krediten upp till 10 000 kronor utan förnyad ansökan.

Förändringar
Bubbleroom har rätt att ändra ränta och avgifter med omedelbar verkan då det motiveras av kreditpolitiska beslut, vid ökade upplåningskostnader eller på grund av andra kostnadsökningar som Bubbleroom skäligen inte kunde förutse när avtalet ingicks. Bubbleroom har rätt att påföra kontot avgifter och skatter som Bubbleroom inte råder över.

Uppsägning
Ömsesidig uppsägningstid är 30 dagar. Efter uppsägning gäller villkoren för Bubbleroom-Konto i tillämpliga delar så länge skuld kvarstår på kontot. Bubbleroom förbehåller sig rätten att med tillämpning av 21-23§§ Konsumentkreditlagen (1992:830) säga upp krediten i förtid om kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen eller på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras.

Personuppgifter
New Bubbleroom Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Vi kommer att kontrollera dina uppgifter mot folkbokföringsregistret. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål, via post, telefon, e-post eller andra elektroniska media, av New Bubbleroom Sweden AB’s moderbolag Consortio Fashion Group AB jämte dess dotterbolag och andra samarbetspartners. Du kan genom att skriva till New Bubbleroom Sweden AB, 504 08 BORÅS, begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring av annat företag än New Bubbleroom Sweden AB. Som kund hos New Bubbleroom Sweden AB har du rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till ovanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används.


Handla varor för: 1 000:- 2 000:- 3 000:- 4 000:- 5 000:- 10 000:-
12 månader 122:- 215:- 307:- 400:- 492:- 955:-
24 månader 80:- 131:- 182:- 233:- 284:- 538:-
36 månader min. 70:- 104:- 141:- 178:- 215:- 401:-

Exempel: Du handlar för 3 000:- och väljer att delbetala på 24 månader. Månadsbetalningen blir då 182:- och den totala kreditkostnaden blir 1 358:-. Antalet månader och totalkostnad påverkas om du utnyttjar betalningsfria månader.

KONTAKTA KUNDSERVICE

Måndag-Fredag 08.00-20.00
Lördag-Söndag 10.00-15.00

Telefon: 08-411 17 17
E-mail: kundservice@bubbleroom.se